Daha az tutukluluk daha fazla özgürlük.

Daha az tutukluluk daha fazla özgürlük.

Türkiye'nin AB üyeliği sürecindeki en büyük kazanımlarından birisi de reform paketlerini geliştirmiş olması. Bu reformlara AB istediği için değil, milletimin ihtiyacı olduğu için sahip çıkıyoruz. 9 madde, 63 hedef ve 256 faaliyeti kapsayan bu belgenin hazırlığında da AB kriterleriyle birlikte ülkemizin demokrasi, adalet ve insan hakları talepleri göz önüne alınmıştır.

31 Mayıs 2019 - 10:31 - Güncelleme: 31 Mayıs 2019 - 12:47

Daha az tutukluluk daha fazla özgürlük

Giriş Tarihi: 31.5.2019  03:43 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019  10:38

Başkan  ve 'nde 'nda konuştu. Yeni Yargı Reform paketini açıklayan Başkan Erdoğan, hak ve özgürlük temelli bir anlayış ile yeni stratejinin belirlendiğinin altını çizdi. Hukuk fakültelerindeki eğitim süresinin 5 yıla çıkartılacağını ifade eden Başkan Erdoğan, "'nin  üyeliği sürecindeki en büyük kazanımlarından birisi de reform paketlerini geliştirmiş olmasıdır. Reformlar konusundaki kararlığımızı Ankara Kriterleri yapar diyerek devam etmiştik. Bu reformları AB istediği için değil, milletimin ihtiyacı olduğu için sahip çıkıyoruz. Bu belgenin hazırlığında da AB kriterleri gözetilmiş olmakla birlikte ülkemizin demokrasi, adalet ve insan hakları talepleri göz önüne alınmıştır." dedi.

Daha az tutukluluk daha fazla özgürlük

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuştu. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

 Türkiye'nin AB üyeliği sürecindeki en büyük kazanımlarından birisi de reform paketlerini geliştirmiş olması. Bu reformlara AB istediği için değil, milletimin ihtiyacı olduğu için sahip çıkıyoruz. 9 madde, 63 hedef ve 256 faaliyeti kapsayan bu belgenin hazırlığında da AB kriterleriyle birlikte ülkemizin demokrasi, adalet ve insan hakları talepleri göz önüne alınmıştır.


 UYGULAMADAKİ AKSAKLIKLARI ÇÖZMEDE KARARLIYIZ:

Yargı Reformu Strateji Belgesi, eskiden beri devam eden reformların güncellenmesiyle ortaya çıkmıştır. Amacımız tüm kurumlarımızın mülkiyet hakkına, seyahat hürriyetine, özgürlükleri kısıtlayan tüm uygulamalara karşı duyarlı olmasını sağlamaktır. Uygulamadaki aksaklıkları çözmekte kararlıyız. Bu reform belgesiyle bize verilen sözler tutulmuyorsa da AB sürecine bağlılığımızı da ifade etmiş oluyoruz. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni yargı bağımsızlığının geliştirilmesi, hukukun güçlendirilmesi, makul sürede yargılanma hakkının gözetilmesi çerçevesinde hazırladık. İki temel perspektif 256 faaliyet bulunuyor. Her bir başlık uzun çalışmaların, emeklerin ürünüdür.Burada belgedeki perspektif, amaç, faaliyetleri ana hatlarıyla ifade etmek istiyorum.

İşte tüm detaylarıyla "Yargı reformu paketi"

 TUTUKLAMA TEDBİRİ:

Yargı Reformu Strateji Belgesi iki temel anlayış üzerine oturuyor. Biri hak ve özgürlüklerdir. 2002'den itibaren Türkiye'nin önceliklerini bu başlıklar altına almaya gayret ettik. İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz. Tutuklamaya yönelik yeni adımlar atıyoruz. Tutuklama tedbiri ölçülü uygulanacak. Tutuklamaya zorunlu hallerde başvurulacak. İnternet üzerinden ifade özgürlüğü yeni tartışma haline gelmiştir. Bu konuda da yeni yaklaşımlar geliştirdik. Adil yargılanma hakkının korunmasını hedefliyoruz. Adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması önceliklerimiz arasında olacak. Adliyede vatandaşların işlerinin kolaylaştıracağız.

 ERİŞİM ENGELLEMESİ:

İfade özgürlüğüne ilişkin kararlar istinaf aşamasından sonra Yargıtay tarafından incelenmesini sağlayacağız. Tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz. Bu sürelerin soruşturma ve kovuşturma için ayrı ayrı düzenlemeyi ele alıyoruz. Bir internet sitesinin tamamına değil, belli sayfanın erişiminin engellenmesine yönelik çalışmalar yapacağız.


 MESLEKİ TEMİNAT:

Coğrafi teminatla hakim ve savcılar isteği olmaksızın başka yere tayin edilemeyecek. Mülakat kurulunda HSK ile yüksek mahkemelerden temsilciler bulundurulmasını amaçlıyoruz. Hakimler ve savcılar hakkında disiplin prosedürlerini yeniliyoruz. Disiplin cezalarını da yeniden belirliyoruz. 2010'da Anayasa değişikliğindeki ihraç kararına ilişkin yargı yolu açılmıştı.

 HUKUK FAKÜLTELERİ 5 YIL OLACAK:

Reform belgemizin üçüncü amaç başlığı insan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin artırmasıdır. Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 5 yıl olacak, kontenjan azaltılacak. ÖSYM tarafından yapılacak sınavda belli puan alanlar avukatlık stajına başlayabilecek. Avukatlık için hukuk mesleğine giriş sınavında başarılı olma şartı aranacak. Hakim, savcı ve noter olabilmek için özel meslek sınavlarına girilmesi gerekecek. Devlet ve vakıf üniversitelerini kalite ekseninde otokontrole sevk etmeyi planlıyoruz. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesinin getiriliyor olması başka bir yeniliktir. Mezun olanlar önce yardımcı olacak, ardından yeni sınavla mesleğe geçecekler. Mesleğe kabul yardımcılar arasından yapılacak. Hakimler ceza ve hukuk hakimi olarak uzmanlaşacak.

 DAVALARDA MAKUL SÜRE:

Dördüncü amaç başlığı performans. HSK bünyesinden performans ölçüm ve takip merkezi kuruyoruz. Uzun süren davalar takip edilecek. Gerekiyorsa uzama sebeplerinin çözümü sağlanacak. Makul sürede yargılanma hakkı için mahkeme ve savcılıklar için farklı performans kriterleri oluşturacağız. İstinaf mahkemelerini güçlendiriyoruz. 11 istinaf mahkemesi bulunuyor. 4 bölge adliye mahkemesi daha faaliyete geçecek. Çevre ve enerji mahkemeleri kurulacak. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın beyanlarının alınabilmesi ve dilekçe sunabilmesi sağlanacak. Ceza mahkemeleri 24 saat çalışacak. Yurtdışındaki vatandaşlarımız yabancı ülke tarafından verilen kararlarla ilgili önemli sorunlar yaşayabiliyor. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın da sıkıntılarını çözüyoruz.

Başkan Erdoğan yeni yargı reform belgesini açıkladı

 AVUKATLARA ERİŞİM HAKKI:

Beşinci amaç başlığı savunma hakkının etkin kullanımının sağlanması. Avukatların bilgi ve belge temini için yetkilerini geliştiriyoruz. Kira ve eser başta olmak üzere belirli değerin üzerindeki bazı sözleşmelerin, bağış ve ölüm gibi işlemlerin avukat yardımıyla hazırlanması zorunlu olacak. Avukatlık hizmetlerinin vergilendirilmesi için iyileştirici düzenlemeler yapıyoruz. Çocuk mahkemelerindeki uyuşmazlıklarda olduğu gibi aile hukukunda da avukatlık ücreti vekaleti bedelini indiriyoruz. Maaş ve özlük haklarının yetersiz olması nedeniyle kamuda nitelikli avukat çalıştırmak güç oluyor. Kamuda görev yapan avukatlarla ilgili sorunları çözüyoruz. Türk avukatlık camiası uluslararasında faaliyet gösterecek şekilde hızlı bir girişim içindedir. Avukatların mesleki kariyeri gelişiyor. Avukatlara da yeşil pasaport hakkı vererek uluslararası faaliyetleri kolaylaştıracağız.

 TANIKLIK UYGULAMASI:

Altıncı başlık adalete erişimin kolaylaştırılması. Sürelerin farklı olması karışıklıklara neden olmuyor, mağduriyetlere de yol açıyor. Görevsizlik ve yetkisizlik nedeniyle bozma kararı verilme oranı oldukça yüksektir. Bu durum yargılama sürecini uzatıyor. Tanıklık uygulaması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına doğrudan etki eden yöntemdir. Tanıklığı zorlaştıran uygulama ve yaklaşımların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma yapılacak. Yedinci amaç başlığı ceza adalet sisteminin artırılmasıdır. Cumhuriyet Savcılarının yetkileri genişletilecek. Yeterli şüphe kavramı basit şüphe olarak tatbik edilmekte bu da dava sayısını artırmakta. Küçük soruşturmalarda dahi Cumhuriyet savcıları tarafından dava açılmaktadır. Şüphelilerin yüzde 52'si hakkında kovuşturmaya yer verilmemiştir. Sistemi mahkumiyet ihtimali az olanlar için açılmaması yönünde geliştirmek gerekli. Uzlaşma uygulamasını genişleteceğiz. Cezada pazarlık yöntemini getirmeyi planlıyoruz. İddianamenin iade kapsamı yeniden düzenlenecek. Soruşturmaların kalitesinin artırılması için hukuk fakültesi mezunlarının adli kollukta istihdamı sağlanacaktır. Emniyette görev yapacak hukukçuların çoğalması görevlerin gereği gibi yerine getirilmesini sağlayacaktır. Konusu suç teşkil eden bazı basit fiillere yönelik bazı usuller getirilecektir. Şahsa karşı işlenen suçların nitelikli halleri şikayete bağlı hale getirilecek.

 ÇOCUKLARIN YARGILANMASI:

Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçük çocuklar için özel mekanizma içinde değerlendirilecek. Sosyal tedbirlerle takip edilmesi kendilerine iyi bir gelecek kurmak için desteklenecektir. Çocuklar hakkındaki davaların ilk derece yargılama ile istinaf ve temyiz incelemeleri öncelikli olarak yapılacak. Yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının evde infazı sağlanacaktır. Stratejimizin sekizinci amaç başlığı yargılamanın sadeleştirilmesi ve etkinliğinin artırmasıdır. Uyuşmazlığın hızla çözümlenmesi için bir yargılama usulü ihdas edilecektir. 5 bin liranın altındaki tebligatların hızlı bir sürede çözümü sağlanacaktır. Yargı harçlarının hesaplanması mahkemelerin iş yükünü artırmaktadır. Yargı harçlarında da basitlik sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır.

 NOTERLİK UYGULAMASI:

Noterlik sayısını artıracağız. Sayının artması vatandaşların işlerini kolaylaştırmıştı. Her asliye hukuk mahkemesi çevresinde noterlik kurulması zorunlu hale gelecek. Bu kurumun daha işlevsel hale gelmesi temin edilecek. Noterliklerin resmi çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde de hizmet sunmasını da nisan başı itibariyle başlatmıştık. Dokuzuncu amaç başlığı alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin oluşturulmasıdır. Uzlaşma şikayete bağlı suçlar ve kanunda öngörülen bazı suçlar için yapılmıştır. Geçtiğimiz yıl 380 bin dosya gönderildi. Uzlaşma ile sonuçlanan 350 bin olmuştur. Şiddet içermeyen uzlaşmalarda aile arabuluculuğu getirilmesi sağlanacaktır. Açılan dava hakim tarafından arabuluculara havale edilecektir. 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyeti kapsayan belgemizi özetlemiş olduk. Bu belge geniş bir yelpazede yaptığı istişarelerle ortaya çıkmıştır. Amacımız milletin adalet duygusunu güçlendirecek, hukuka güveni tahkim edecek bir yargı uygulamasını hayata geçirmektir. Törende, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu arasında ilginç bir diyalog da yaşandı. Feyzioğlu, Erdoğan'ın yeşil pasaport müjdesinin 15 yıllık avukatları da kapsamasını talep etti. Başkan Erdoğan da "20 yıllık avukatlara verelim" dedi. Feyzioğlu, "Ağanın eli tutulmaz" diye karşılık verdi.

Başkan Erdoğan, yargı çalışanları ile iftar programında konuştu

TÜRKİYE'NİN YOLU AÇIK İSTİKBALİ PARLAKTIR

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda yargı çalışanlarına iftar verdi. Konuşmasında birlik çağrısı yapan Erdoğan, özetle şunları söyledi: "Reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi, adalette yaşanan gecikmelerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önceliğimiz olacak. Geciken adalet adalet değildir. Cezasızlık algısının yaygınlaşmasına asla müsaade edemeyiz. Türkiye bağımsızlığını her alanda ilerlettikçe sabotajların dozu da arttı. 82 milyonun her bir ferdinden felaket tellallarına prim vermeyip ülkemizin potansiyeline güvenmelerini rica ediyorum. Her fırsatta vatandaşlarımızı Türkiye ortak paydasında buluşmaya çağırıyoruz. Hiç kimsenin milletimizin arasına nifak tohumları ekmesine, insanlarımızı birbirine düşürmesine izin vermeyeceğiz. 82 milyon gönül birliği içinde inşallah geleceğimizi hep beraber inşa edeceğiz. Geleceğimiz aydınlık, istikbalimiz parlaktır. Türkiye'nin yolu hiç olmadığı kadar açıktır."

1 Tutuklamaya yönelik yeni adımlar atıyoruz. Tutuklama tedbiri istisnai uygulanacak. Tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz. Adli yargılama hakkı daha etkin korunacak
2 İfade özgürlüğü kararları istinaf aşamasından sonra Yargıtay'da da incelenecek. Bir internet sitesinin tamamına değil, belli sayfanın erişiminin engellenmesine yönelik çalışma yapacağız
3 Hakim ve savcılar coğrafi teminatla isteğe bağlı olmaksızın başka yere tayin edilemeyecek. Disiplin cezaları yeniden belirlenecek. Mülakat kurulunda HSK ile yüksek yargı temsilcileri olacak
4 Hukuk fakültelerinde eğitim 5 yıl olacak, kontenjan azaltılacak. Hukuk mesleğine giriş sınavında başarılı olanlar stajyer avukat olabilecek. Hakim ves avcı yardımcıları olacak
5 Yargıda performans ölçüm ve takip merkezi kurulacak. Davaların uzama sebeplerininçözümü sağlanacak. Çevre, imar ve enerji gibi konularda özel mahkemeler kurulacak
6 Avukatların bilgi ve belge temin etme yetkisi artacak. Yeşil pasaportla avukatların uluslararası faaliyetleri kolaylaştırılacak. Belli değerin üzerindeki sözleşmelerde avukat zorunlu olacak
7 Tanıklığı zorlaştıran uygulamalar kaldırılacak. Mahkumiyet ihtimali az olanlar için dava açılmayacak. Cumhuriyet savcılarının takdir yetkisi artacak. Basit yaralama ve tehdit şikayet kapsamına alınacak
8 15 yaşından küçük çocuklarda ilk derece yargılama ile istinaf ve temyiz incelemeleri öncelikli yapılacak. Çocuklar iyi bir gelecek için sosyal tedbirlerle desteklenecek. Yaşlı, hamile ve çocuklar cezayı evde çekecek
9 Noterlik asli meslek olacak, sayıları artırılacak. Her asliye hukuk mahkemesi önünde noter zorunlu olacak. Uzlaşma genişletilecek. Şiddet içermeyen suçlarda aile arabuluculuğu gelecek. Hafif suçlarda cezada pazarlık yapılabilecek

Başkan Erdoğan: Önceliğimiz yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak

Başkan Erdoğan yeni yargı reform belgesini açıkladı

Giriş Tarihi: 30.5.2019  14:23

Başkan , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuştu. Yeni Yargı Reform paketini açıklayan Başkan Erdoğan, hak ve özgürlük temelli bir anlayış ile yeni stratejinin belirlendiğinin altını çizdi. Hukuk fakültelerindeki eğitim süresinin 5 yıla çıkartılacağını ifade eden Başkan Erdoğan, "'nin  üyeliği sürecindeki en büyük kazanımlarından birisi de reform paketlerini geliştirmiş olmasıdır. Reformlar konusundaki kararlığımızı Ankara Kriterleri yapar diyerek devam etmiştik. Bu reformları AB istediği için değil, milletimin ihtiyacı olduğu için sahip çıkıyoruz. Bu belgenin hazırlığında da AB kriterleri gözetilmiş olmakla birlikte ülkemizin demokrasi, adalet ve insan hakları talepleri göz önüne alınmıştır." dedi.

Başkan Erdoğan yeni yargı reform belgesini açıkladı

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Adalet mülkün temelidir diyerek devleti adalet üzerinde yaşatan bir medeniyetin temsilcisi olarak bu mesele bizim önceliklerimiz arasında ilk sırada yer almıştır. 2002 yılında Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet, emniyet üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. 17 yılda en büyük yatırımları bu alanlarda yaptığımızı, gerçekleştirdiğimizi görüyoruz.

Reform belgesinde yer alan kimi uygulamaları hayata geçirmeye başladık. Adalet akademisi, nöbetçi noterlik, hakim ve savcılığın uyacağı kurallar bunların bir kısmıdır. Diğer başlıkların uygulamaya geçirilmesini de bizzat yakından takip edeceğiz.

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeşil pasaport hakkı avukatları sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi vermesiyle Metin Feyzioğlu büyük bir sevinçle alkış tuttu.

BU BELGENİN HAZIRLIĞINDA AB KRİTERLERİ DE GÖZETİLDİ

Türkiye'nin AB üyeliği sürecindeki en büyük kazanımlarından birisi de reform paketlerini geliştirmiş olmasıdır. Reformlar konusundaki kararlığımızı Ankara Kriterleri yapar diyerek devam etmiştik. Bu reformları AB istediği için değil, milletimin ihtiyacı olduğu için sahip çıkıyoruz. Bu belgenin hazırlığında da AB kriterleri gözetilmiş olmakla birlikte ülkemizin demokrasi, adalet ve insan hakları talepleri göz önüne alınmıştır.

Ecdadımız yüreğinin ve bileğinin gücüyle ele geçirdiği coğrafyaları adaletle yönetmiştir. Kanuni Sultan Süleyman bunun için 'Kılıcın yapamadığını adalet yapar' der. Yeni nesillere bırakacağımız en büyük miras da bu anlayış olacaktır. Her alanda kendi medeniyetimizin kodlarına, adalet anlayışına göre hareket etmeyi bıraktığımız gün kaybettiğimiz gün olacaktır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuştu, yeni yargı reformu paketini açıkladı.

Bugün Türkiye ayaktaysa özellikle değerlerine karşı hassasiyetine borçludur. Elbette eksiklerimiz var. Her şeye rağmen kendi medeniyetimize, kültürümüze olan bağları muhafaza ediyoruz. Biz de kaybettiğimiz değerlerimizi kendi içimizde bulacağız. Bu reformlar da bize ışık tutacaktır.

AKSAKLIKLARI ÇÖZMEKTE KARARLIYIZ

Yargı Reformu Stratejisi Belgesi, eskiden beri devam eden reformların güncellenmesiyle ortaya çıkmıştır. Amacımız tüm kurumlarımızın mülkiyet hakkına, seyahat hürriyetine, özgürlükleri kısıtlayan tüm uygulamalara karşı duyarlı olmasını sağlamaktır. Uygulamadaki aksaklıkları çözmekte kararlıyız. Bunun için ayrı ayrı çalışmalar yürütüyoruz.

Bu reform belgesiyle bize verilen sözler tutulmuyorsa da AB sürecine bağlılığımızı da ifade etmiş oluyoruz. Müzakere sürecinin bir an önce tamamlanmasının bizim gibi AB için de önem taşıdığına inanıyoruz. Yargı Reformu Strateji Belgelisini de yargı bağımsızlığının geliştirilmesi, hukukun güçlendirilmesi, makul sürede yargılanma hakkının gözetilmesi çerçevesinde hazırladık. İki temel perspektif 256 faaliyet bulunuyor. Her bir başlık uzun çalışmaların, emeklerin ürünüdür.

Başkan Erdoğan, hukuk fakültelerinde eğitim süresinin 5 yıla çıkarılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk fakültesinde eğitim süresinin 5 yıla çıkacağını söyledi. Erdoğan ayrıca avukatlara yeşil pasaport ayrıcalığı tanınacağı müjdesini de duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Stratejisi'ni açıkladıUzun ve emek isteyen bir hazırlık döneminin ardından bu strateji belgesini kamuoyunun önüne getiren Adalet Bakanımıza ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı ifade etmek isterim.

Devleti adaletin üstünden yaşatan bir medeniyetin temsilcileri olarak bu mesele bizim hep ilk sıralarımızda yer almıştır. Geçtiğimiz 17 yılda en büyük yatırımları bu alanlara yaptığımızı görüyoruz.

"AB İSTEDİĞİ İÇİN DEĞİL MİLLETİMİZ İÇİN HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Yargı reformu strateji belgesini sonraki reform belgelerinin başlangıcı olarak görebiliriz. Türkiye’nin AB üyeliği sürecindeki en büyük kazanımlarının başında reform çalışmalarını sistematik olarak hayata geçirme kabiliyetine sahip olmasıdır. Reformları AB istediği için değil milletimizin ihtiyacı olduğu için hayata geçiriyoruz.

Adaletin güçlü, güçlülerin de adaletli olduğu toplumlar hızla büyür kalkınır, zenginleşir. Kanuni Sultan Süleyman han kılıcının yapamadığını adalet yapar demiştir.

Elbette eksiklerimiz bozulmaya yaşadığımız alanlar var ama her şeye rağmen kendi medeniyetimizle olan bağlarımızı koruyoruz. Yargı reformu belgesi güven veren erişilebilir adalet noktasıyla hazırlanmıştır.

2 TEMEL PERSPEKTİF, 9 AMAÇ, 63 HEDEF, 256 FAALİYET

Yargı reformu belgesi içerdiği bir çok amaç ve hedefle vatandaşlarımızın sisteme duyduğu güveni arttıracaktır, bu belgeyle verilen sözler tutulmuyorsa da AB üyeliğine bağlılığımızı da ifade ediyoruz. Yargı reformu stratejisinde 63 hedef ve 256 faaliyet bulunuyor. Yargı reformu stratejisi belgemiz 2 temel anlayış perspektif üzerine oturuyor. Birincisi hak ve özgürlüklerdir bu perspektifin özünde demokrasini geliştirilmesi hedefi vardır.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRASİNİN EN ÖNEMLİ ŞARTI"

İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz. Son 6 yıllık süreçte bu özgürlüğün gelişmesine yönelik önemli adımlar attık. Sistematik işkence veya kötü muamele iddiaları ifadeleri artık geride kalmıştır.

Başkan Erdoğan açıkladı! Yeni yargı paketinde af var mı?"TUTUKLAMA TEDBİRİNİN ÖLÇÜLÜ OLMASI İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ"

Tutuklama tedbirinin ölçülü olması için adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını istiyoruz. Yargıda sadeleştirilmiş süreçlerin oluşturulması önleyici ve koruyucu hukuk uygulamalarının sisteme kazandırılması da önceliğimizdir. 

YARGI BAĞIMSIZLIĞI, TARAFSIZLIĞI

İkinci amaç yargı bağımsızlığı tarafsızlığı… AB, AB Konseyi, Venedik Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin değerlendirmelerini gözeterek mevzuat paketleri hazırlıyoruz.  Tutuksuz yargılanmayı asıl yöntem olarak görüyoruz, tutukluluk tedbirine zorunlu hallerde sağlayacak düzenlemeler yapacağız. İnsan hakları eylem planının ilkini 2014 yılında hazırlamıştık. Yeni İnsan hakları eylem planı hazırlıkları da kısa sürede hazırlanacaktır.Hakim ve savcılar için coğrafi teminat getiriyoruz. Hakim ve savcılığa girişteki mülakat heyetini genişletiyoruz. Mesleki liyakati arttırmak gayesiyle mesleki kıdem şartlarını yeniliyoruz. Hakimler ve savcılar hakkındaki disiplin prosedürlerini yeniden yapılandırıyoruz. Disiplin cezalarını da yeniden belirliyoruz. Üçüncü amaç insan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin arttırılmasıdır.

HUKUK EĞİTİMİ 5 YILA ÇIKACAK

Hukuk fakültelerinin eğitim süresi ve kontenjanları ile başarı sıralaması ölçütünü yeniden belirliyoruz. Hukuk fakültelerinde eğitim 5 yıla çıkacak. Kontenjanlar sınırlandırılacak. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesini getiriyoruz. Hakim ve savcılar önce yardımcılık yapacak.

Türkiye adalet akademisini ay başı itibari ile yeniden kurduk. HSK bünyesinde yargıda performans ölçüm ve takip merkezi kuruyoruz. Yargıda hedef süre uygulamasını daha da genişletiyoruz. Özellikle uzun süren davaları takip etmeye zaten başlamıştık. Farklı performans kriterleri de oluşturmayı hedefliyoruz.

Hakimleri ceza ve hukuk hakimi olarak ihtisaslaştırıyoruz. Çevre imar ve enerji gibi alanalar davaların daha hızlı ve etkin çalışması için özel mahkemeler kuruyoruz. İstinaf mahkemelerini güçlendiriyoruz. 

Adalet teşkilatımızın bilişim sisteminin yurt dışı temsilciliklerimizle entegrasyonunu sağlıyoruz.  Mahkeme nöbet sistemini geliştirerek ceza mahkemelerinin 24 saat esasi ile hizmet vermesini planlıyoruz. Yazı işleri müdürlüğünü hukuk mezunu kişilerin girebileceği kariyer mesleği olarak yeniden yapılandırıyoruz.

AVUKATLARIN MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARI

Yargı reformu belgemizin beşinci başlığı savunma hakkının etkin bir biçimde kullanılmasıdır. Savunma hakkı ilk defa ayrı bir şekilde düzenleniyor. Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkilerini de genişletiyoruz. Avukatlık hizmetlerinin vergilenmesi konusunda iyileştirici düzenlemeler yapıyoruz. Vekalet ücretinin KDV oranını indirmeyi planlıyoruz. Maaş ve özlük hakları ile ilgili konuları yeniden ele alacağız. Maaş ve özlük haklarının yetersiz olması nedeniyle kamuda nitelikli avukat çalıştırmak güç oluyor. Bu sorunu da çözüyoruz. 

Türkiye Adalet Akademisi'ni ay başı itibari ile yeniden kurduk. HSK bünyesinde yargıda performans ölçüm ve takip merkezi kuruyoruz. Yargıda hedef süre uygulamasını daha da genişletiyoruz. Özellikle uzun süren davaları takip etmeye zaten başlamıştık. Farklı performans kriterleri de oluşturmayı hedefliyoruz.

Hakimleri ceza ve hukuk hakimi olarak ihtisaslaştırıyoruz. Çevre imar ve enerji gibi alanalar davaların daha hızlı ve etkin çalışması için özel mahkemeler kuruyoruz. İstinaf mahkemelerini güçlendiriyoruz.

Adalet teşkilatımızın bilişim sisteminin yurt dışı temsilciliklerimizle entegrasyonunu sağlıyoruz.

Mahkeme nöbet sistemini geliştirerek ceza mahkemelerinin 24 saat esasi ile hizmet vermesini planlıyoruz. Yazı işleri müdürlüğünü hukuk mezunu kişilerin girebileceği kariyer mesleği olarak yeniden yapılandırıyoruz.

Yargı reformu belgemizin beşinci başlığı savunma hakkının etkin bir biçimde kullanılmasıdır. Savunma hakkı ilk defa ayrı bir şekilde düzenleniyor. Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkilerini de genişletiyoruz.

Avukatlık hizmetlerinin vergilenmesi konusunda iyileştirici düzenlemeler yapıyoruz. Vekalet ücretinin KDV oranını indirmeyi planlıyoruz. Maaş ve özlük hakları ile ilgili konuları yeniden ele alacağız. Maaş ve özlük haklarının yetersiz olması nedeniyle kamuda nitelikli avukat çalıştırmak güç oluyor. Bu sorunu da çözüyoruz.

Avukatlara yeşil pasaport hakkı vererek uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz. Tabi tüm avukatlara değil dimi...

Başkan Erdoğan 'Yargı Reformu' paketini açıkladı

Altıncı başlık adalete erişimin kolaylaştırılması olacak. Tanıklık uygulaması maddi gerçekliğin ortaya çıkarılmasına doğrudan etki eden bir yöntemdir. Yargı süreçlerinde tanığa özgü uygulamaların olmasına ihtiyaç vardır.

Tanıklık ücretinin yeniden belirlenmesi gerekiyor. Tanıklar için bazı ülkelerde özel odalar yapılarak yüzleşmenin önüne geçiliyor. Benzer uygulamalar bizde de olacaktır. Tanıkların psikolojik olarak yıpranmasını önleyecek düzenlemeler olacak.

Yedinci amaç başlığı ceza adaleti sisteminin etkinliğinin arttırılmasıdır. Cumhuriyet savcılarının takdir hakkı genişletilecektir. 2018'de şüphelilerin yüzde 56,2'si hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.

Sistemi mahkumiyet olasılığının az olduğu davaların açılmaması konusunda yeniden düzenlememiz gerekiyor. Savcılık aşamasında ne kadar çok sorun çözebilirsek mahkemelerdeki yargılamaları o kadar kolay çözebiliriz.

İade edilen iddianamelerin oranı yüzde 2,6'dır bunun için iade kapsamı yeniden belirlenecektir. Hukuk Fakültesi mezunlarının adli kollukta istihdam edilmesi sağlanacaktır. Bir çok ülkede bu doğrultuda uygulama yer almaktadır.Basit yaralama ve tehdit gibi suçların nitelikli hallerinin şikayete bağlı hale getirilmesi planlanıyor. Konusu suç teşkil eden bazı fiillerde sanıkların doğrudan mahkemeye getirilmesi süreci hızlandırılacak.

Ülkemizde 12-15 yaş çocuklar hakkında yaklaşık 40 bin dava açılmıştır. 15 yaş altındaki çocukların ilk kez işlediği fiiller kovuşturmaya yer olmadan kapanacaktır. Bu tür çocuklarının durumlarının sosyal tedbirlerle takip edilmesi kendilerine daha iyi bir gelecek kurma ihtimalini güçlendirecektir.

Ayrıca çocuklar hakkındaki davaların istinaf ve temyiz incelemeleri öncelikli olarak yapılacaktır. Şiddet içermeyen suçlardan hükümlü olan hamile ve yaşlıların ceza infazı evde olacak.''

Yargı harçlarında basitlik sağlayacak düzenleme yapılacak. Yargı harçlarının hesaplanması mahkemelerin iş yükünü arttırmaktadır, verimliğin arttırılması için basitlik sağlayacak düzenleme yapılacaktır. 

Halihazırda noterlik belgesi Adalet Bakanlığı'na başvuran hukukçulara veriliyor. Noterlik kariyer mesleği haline dönüşecektir, sayıları da arttırılacaktır. Ülkemizde noterlik sayısının artması vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmıştır. Bazı çekişmesiz yargı işlerinin noterlik kurumları tarafından da halledilmesi için düzenleme yapılacaktır. 

Cezada uzlaşmanın kapsamı genişletilecektir. Mahkeme temelli şiddet içermeyen uyuşmazlıklarda aile arabuluculuğu sistemi getirilecektir.

Bu belge bakanlığımızın barolardan hukuk fakültelerine kadar geniş bir yelpaze ile görüşülerek oluşturulmuştur. Amacımız milletimizin adalet duygusunu geliştirecek bir yargı uygulamasını hayata geçirmektir.''

YARGI REFORMU STRATEJİSİNDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARYARGI REFORMU STRATEJİSİNDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
- Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak.
- Hakim ve savcılar ilk kez coğrafi teminata kavuşacak. Kıdem ve performans kriterleri çerçevesinde bir hakim ya da savcının görev yeri kendi isteği dışında değiştirilmeyecek.
- İlk kez hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi oluşturulacak.
- İhtisaslaşmada yeni bir dönem başlıyor… Hakimler ceza ve hukuk hakimi olarak ayrılıp ihtisaslaşma sağlanacak.
- Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak.
- Avukatlık mesleğinde bir ilk… Avukat olabilmek için ''Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı''nda başarılı olma şartı getirilecek.
- Avukatlara müjde… Avukatların yeşil pasaport alabilmesini sağlayan yeni bir düzenleme yapılacak.
- Yargının iş yükünü azaltan, vatandaşın ve avukatların adli işlemlerini kolaylaştıran birçok tedbir alınacak. Bazı iş ve işlemler, dava konusu olmadan avukatlar aracılığıyla yapılacak.
- Hakim ve savcılar hakkında disiplin prosedürleri yeniden yapılandırılacak ve HSK'nın disiplin kararlarına karşı yargı yolu genişletilecek. 
- Tutuklama tedbiri gelişi güzel kullanılmayacak. Buna ilişkin mevzuat gözden geçirilecek. Soruşturma ve kovuşturma aşamaları için tutukluluk süresi ayrı ayrı düzenlenecek.
- Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması, icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılacak.
- Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçük çocuklar, ilk defa işledikleri fiillerin soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmeden çocuklara özgü koruma mekanizmaları içerisinde değerlendirilecek.- ''Yargıda Hedef Süre'' uygulaması daha da genişletilecek.
- Adalet hizmetlerinde performans izleme merkezleri kurulacak. Adalet hizmetlerini etkin hale getirmek için hakim ve savcıların performansı daha titiz bir şekilde takip edilecek. 
- Tüketici uyuşmazlıkları gibi alanlarda arabulucuya başvuru dava şartı haline getirilecek.
- Suça sürüklenen çocuklara özgü kamu davasının açılmasının ertelenmesi modeli geliştirilecek.
- Cezada uzlaştırmanın kapsamı genişletilecek.
- Adliye bulunmayan ilçelerde ve büyük havalimanlarında video konferans yöntemiyle ifade alınmasını sağlayan SEGBİS sistemi kurulacak.
- Adli görüşme odalarının ülke genelinde yaygınlaştırılması sağlanacak.
- Savunmanın yargılamalara etkin katılımı sağlanacak.
- Adli yardım sistemi güçlendirilecek.
- Vatandaşların danışmanlık hizmeti alabilecekleri ofisler oluşturulacak.

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan 'Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıkladı

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika haberi... Başkan Erdoğan 'Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıkladı

.Burada belgedeki perspektif, amaç, faaliyetleri ana hatlarıyla ifade etmek istiyoru

Başkan Erdoğan 'Yargı Reformu' paketini açıkladı

BAŞKAN ERDOĞAN 'YARGI REFORMU' PAKETİNİ AÇIKLADIBaşkan , "Yargı Reformu Stratejisi" toplantısında, "Hakim ve savcılara ilk kez coğrafi teminat getiriyoruz. Hukuki eğitim süresi 5 yıla çıkarılacak. Avukatlara yeşil pasaport verecek ve uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz." dedi.

Başkan , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuştu. Başkan Erdoğan toplantıda, " Yargı Reformu Stratejisi'ni sonraki reform hazırlıklarının başlangıcı olarak görebiliriz. Bu reformlara  dayattığı için değil, milletimizin ihtiyacı olduğu için sahip çıkıyor ve hayata geçiriyoruz. Devleti adalet üzerine inşa eden bir medeniyetin temsilcileriyiz." dedi.

"ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR"

Başkan Erdoğan, "Adalet mülkün temelidir diyerek devleti adalet üzerinde yaşatan bir medeniyetin temsilcisi olarak bu mesele bizim önceliklerimiz arasında ilk sırada yer almıştır. 2002 yılında 'yi eğitim, sağlık, adalet, emniyet üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. 17 yılda en büyük yatırımları bu alanlarda yaptığımızı, gerçekleştirdiğimizi görüyoruz." diye konuştu.

Bu haber 200641 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
ALLAH (C.C.)
ALLAH (C.C.)
Personel alımı 2020! Hangi kurum ne kadar personel alacak? Personel ilanları yayınladı.
Personel alımı 2020! Hangi kurum ne kadar personel alacak? Personel...